Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin Podyplomowych Studiów Prawa Pracy prowadzonych przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

I. Zasady przyjmowania uczestników

 1. Uczestnikami Podyplomowych Studiów Prawa Pracy mogą być absolwenci wyższych studiów (licencjackich lub magisterskich, bez względu na profil ukończonych studiów).
 2. Liczba uczestników nie może przekroczyć 80 osób.
 3. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wniesieniem opłaty za studia.
 4. Wymagane dokumenty przy zgłoszeniu na studia obejmują: formularz zgłoszeniowy (z informacją o pokryciu kosztów – środki własne lub pracodawca), odpis dyplomu, kwestionariusz osobowy, umowę finansową.
 5. Osoby, które złożyły w/w dokumenty i następnie, przed dokonaniem wpłaty, zrezygnowały z uczestnictwa zobowiązane są  zawiadomić o tym Katedrę.
 6. Zgłoszenia uczestników studiów przyjmowane będą od dnia 1 maja każdego roku akademickiego do wyczerpania limitu, nie później niż do 30 września w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ ul. Grodzka 53 (parter, pokój 3)
 7. Opłata za studia jest podana w zarządzeniu Rektora UJ i może ulegać zmianie w następnych latach. Opłata może być uiszczana jednorazowo lub w dwóch ratach: pierwszej (połowa opłaty)- przy zgłoszeniu uczestnictwa w studiach, drugiej – połowa opłaty- przed rozpoczęciem drugiego semestru studiów.
 8. Uczestnik studiów uprawniony jest do uczestniczenia w zajęciach drugiego semestru, jeżeli uiści opłatę, o której mowa w pkt. 6

II. Zasady odbywania studiów

 1. Zajęcia na Podyplomowych Studiach Prawa Pracy rozpoczynają się w październiku; trwają dwa semestry.  Zajęcia prowadzone są w formie wykładów .
 2. Zajęcia objęte programem  odbywają się w soboty, 2 razy w miesiącu. Uczestnicy otrzymują harmonogram zajęć, który wyjątkowo może ulec zmianie z ważnych powodów. W takiej sytuacji uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach mailowo, przed rozpoczęciem zajęć. Informacja będzie również umieszczona na stronie internetowej Katedry.
 3. Uczestnicy dokonują anonimowej oceny Podyplomowych Studiów Prawa Pracy oraz poszczególnych wykładowców przez wypełnienie ankiety. Postulaty wyrażone w powyższych ankietach są realizowane (w miarę możliwości) przez organizatorów studiów.

III. Zasady ukończenia Podyplomowego Studium

 1. Każdy uczestnik po ukończeniu Podyplomowych Studiów Prawa Pracy otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wraz z odpisem.
 2. Warunkiem ukończenia studiów jest:
  1. złożenie pracy końcowej na wybrany przez słuchacza temat. Praca ma liczyć maksymalnie 15 stron. Słuchacze kontaktują się z wykładowcami drogą mailową, ustalają z nim temat i przesyłają do akceptacji. Wersję papierową należy oddać do sekretariatu do 31 maja.
  2. pozytywne zdanie egzaminu pisemnego( test jednokrotnego wyboru).

  Ocena końcowa stanowi średnią z: oceny za pracę i oceny za egzamin pisemny.

 3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach losowych Kierownik Studiów może podjąć decyzję o zdawaniu egzaminu końcowego w innym terminie niż pozostali uczestnicy.
 4. Uczestnikowi, który zrezygnował z Podyplomowych Studiów Prawa Pracy lub nie otrzymał świadectwa ich ukończenia, nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty za studia.