Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Plan studiów podyplomowych

Lp.

Nazwa modułu kształcenia

forma zajęć*

O/F**

liczba godzin kontaktowych

Liczba punktów ECTS

1.

Wprowadzenie do zagadnień prawa pracy

wykład

O

10

2 ECTS

2.

Prawa i obowiązki stron stosunku pracy

wykład

O

52

9 ECTS

3.

Nawiązanie i zmiana stosunku pracy

wykład

O

16

5 ECTS

4.

Ustanie stosunku pracy

wykład

O

10

4 ECTS

5.

Pozaumowne i pozapracownicze stosunki zatrudnienia

wykład

O

20

5 ECTS

6.

Europejskie i międzynarodowe prawo pracy i zabezpieczenia społecznego

wykład

O

12

2 ECTS

7.

Zbiorowe prawo pracy

wykład

O

18

5 ECTS

8.

Procesowe prawo pracy

wykład

O

12

4 ECTS

9.

Ubezpieczenia społeczne

wykład

O

30

5 ECTS

10.

Prawo pracy w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi

wykład

O

10

3 ECTS

11.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

wykład

O

10

2 ECTS

12.

Praca zaliczeniowa

inne

O

40 godzin kontaktowych + 310 godzin samodzielnej pracy słuchacza

14 ECTS

Łączna liczba godzin: 240 godzin kontaktowych

Łączna liczba punktów ECTS: 60 ECTS

UWAGA:
Zajęcia odbywają się w I i II semestrze, dlatego też nie ma podziału na I i II semestr.

* wykład/ćwiczenia/laboratoria/konwersatorium/seminarium/inne