Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Efekty kształcenia

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 100 Rektora UJ z 2 października 2017 r.

Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych

Tabela odniesienia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-7, określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1594) oraz do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1-8 (Dz. U. z 2016 r. poz. 537).

Nazwa studiów podyplomowych: Podyplomowe Studia Prawa Pracy UJ

Obszar kształcenia: Prawo pracy

Poziom PRK: 7

Efekty kształcenia

Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4.

W przypadku studiów podyplomowych prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych – odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

WIEDZA

Słuchacz ma pogłębioną wiedzę w zakresie prawa pracy, stosunków pracy, prawa zabezpieczenia społecznego, ochrony pracy.

Zna i rozumie przepisy i orzecznictwo sądów polskich i europejskich

P7S_WG Zakres i głębia/ kompletność perspektywy poznawczej i zależności 

Praca pisemna, zaliczeniowa

Egzamin końcowy, pisemny

Słuchacz ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu jednostek w różnych kontekstach społecznych, w szczególności o zjawiskach naruszania prawa i ich konsekwencjach

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

Praca pisemna, zaliczeniowa

Egzamin końcowy, pisemny

UMIEJĘTNOŚCI

Słuchacz potrafi korzystać z przepisów, prawidłowo je interpretować i stosować w praktyce. Wykształca w sobie umiejętność tworzenia umów, dokonywania czynności prawnych w sprawach personalnych. Potrafi ustalać, analizować, interpretować i klasyfikować stany faktyczne, z którymi mają być łączone określone konsekwencje. Potrafi dokonać subsumcji w zakresie spraw związanych z indywidualnym i zbiorowym prawem pracy. Posiada umiejętności prowadzenia mediacji i koncyliacji w ramach procedur irenicznych, w sprawach dotyczących indywidualnych i kolektywnych konfliktów w środowisku pracy. Opanował sposoby wypełniania dokumentacji, zarówno w zakresie prawa pracy, jak i ubezpieczeń społecznych.

P7S_UW Wykorzystanie wiedzy/rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

Praca pisemna, zaliczeniowa

Egzamin końcowy, pisemny

Słuchacz zna pojęcia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Potrafi umiejętnie wkomponować je w swoją wypowiedź. Jest przygotowany do brania udziału w debatach i komunikowaniu się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców. Ze zrozumieniem czyta publikacje z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych . Posiada umiejętność wyszukiwania informacji o prawie polskim i zagranicznym. Opanował zasady posługiwania się systemami elektronicznymi, w szczególności typu LEX. Dzięki temu potrafi przygotować podstawowe pismo procesowe w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

P7S_UK Komunikowanie się/odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

Praca pisemna, zaliczeniowa

Egzamin końcowy, pisemny

Słuchacz uczy się właściwej organizacji pracy i pracy w zespole. Potrafi współdziałać z organami kolektywnymi funkcjonującymi w stosunkach przemysłowych.

P7S_UO Organizacja pracy/planowanie i praca zespołowa

.

Praca pisemna, zaliczeniowa

Egzamin końcowy, pisemny

Słuchacz ma świadomość możliwości dalszego kształcenia. Potrafi samodzielnie opracować strategię swojego rozwoju i rozwoju innych osób.

P7S_UU Uczenie się/planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

rozwoju innych osób.

Praca pisemna, zaliczeniowa

Egzamin końcowy, pisemny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Słuchacz ma świadomość zmienności norm prawnych oraz potrzeby uzupełniania wiedzy o nich. Potrafi spojrzeć na problemy w sposób kompleksowy, w kontekście przepisów i orzecznictwa sadów europejskich. Słuchacz opanował krytyczną analizę tekstów prawnych oraz pism procesowych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pozyskał umiejętności w zakresie wykładni funkcjonalnej regulacji układowych i wewnątrzzakładowych , obowiązujących w systemie prawa pracy.

P7S_KK Oceny/krytyczne podejście

Praca pisemna, zaliczeniowa

Egzamin końcowy, pisemny

Słuchacz ma wiedzę o funkcjonowaniu jednostek w różnych kontekstach społecznych, w szczególności o zjawiskach naruszania prawa i ich konsekwencjach. Wykazuje gotowość do podejmowania decyzji w sprawach personalnych, rozwiązywania w drodze negocjacji sporów pracy. Słuchacz ma wiedzę na temat funkcjonowania organów ochrony prawnej w stosunkach pracy. Dotyczy to zarówno sądów pracy, jak i Kolegiów Arbitrażu Społecznego oraz Państwoej Inspekcji Pracy. Posiada kompetencje w zakresie współdziałania z organami rentowymi(ZUS).

P7S_KO Odpowiedzialność/wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

Praca pisemna, zaliczeniowa

Egzamin końcowy, pisemny

Słuchacz ma świadomość wagi rozwoju intelektualnego, ciągłego pogłębiania wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji . Wie, jak ważne jest przestrzeganie i rozwijanie zasad etyki zawodowej .

P7S_KR Rola zawodowa/niezależność i rozwój etosu

Praca pisemna, zaliczeniowa

Egzamin końcowy, pisemny