Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Ewelina Kumor-Jezierska

e-mail: ewelina.kumor-jezierska@uj.edu.pl

Dr Ewelina Kumor-Jezierska:  pracownik badawczo - dydaktyczny w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego,  wykładowca na Podyplomowych Studiach Prawa Pracy, doktor nauk prawnych,  adwokat.

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Ukończyła 3,5 letnią aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej zakończoną państwowym egzaminem adwokackim, jak także studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego organizowane przez Uniwersytet Jagielloński oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy organizowane przez Politechnikę Krakowską. Jest także absolwentką Studium Pedagogicznego UJ oraz ukończyła kilka warsztatów doskonalących umiejętności dydaktyczne nauczycieli akademickich organizowanych przez Ars Docendi UJ. Regularnie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach oraz publikując opracowania naukowe w renomowanych wydawnictwach.

Główne obszary zainteresowań dotyczą kwestii transferu zakładu pracy, dokumentacji pracowniczej, restrukturyzacji zatrudnienia, odpowiedzialności pracodawcy, uprawnień rodzicielskich, koncepcji work life balance, ochrony zdrowia zatrudnionych.

 

Ważniejsze publikacje:

 

 1. Świadectwo pracy : wybrane problemy; Ewelina Kumor-Jezierska, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 2022/4.
 2. Podleganie ubezpieczeniom z tytułu umowy o świadczenie usług wykonywanej w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej : glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 września 2020 r., II UK 367/18; Ewelina Kumor-Jezierska; glosa, Orzecznictwo Sądów Polskich 2022/7- 8.
 3. Kariery akademickie kobiet, czyli o współczesnych wyzwaniach w szkolnictwie wyższym; Justyna Czerniak-Swędzioł, Ewelina Kumor-Jezierska; Roczniki Administracji i Prawa 2022/3.
 4. Zwalczanie nielegalnego zatrudnienia w świetle „Polskiego Ładu” – rozwiązania podatkowe; Ewelina Kumor- Jezierska, Tomasz Jezierski; Monitor Prawniczy 2022/5.
 5. O sytuacji  pracownika  wypełniającego  obowiązki  opiekuńcze  w  świetle przepisów prawa pracy i wyzwań XXI wieku; Justyna Czerniak-Swędzioł, Ewelina Kumor-Jezierska (:) Dorobek i rozwój myśli polskiej nauki prawa pracy w świetle wyzwań XXI wieku : księga dedykowana pamięci Profesora Bogusława Cudowskiego; P. Nowik, I. Sierocka, W. Witoszko, K. Żywolewska, Białystok 2022.
 6. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające - mama 4+ - oczekiwania i realia; Ewelina Kumor-Jezierska; Roczniki Administracji i Prawa 2021/1 zeszyt specjalny.
 7. Rozważania o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158; Justyna Czerniak-Swędzioł, Ewelina Kumor-Jezierska; Roczniki Administracji i Prawa 2021/2 zeszyt specjalny.
 8. Academic teacher’s work in the face of contemporary challenges : interdisciplinary considerations; Justyna Czerniak-Swędzioł, Ewelina Kumor-Jezierska, Paulina Sekuła, Ewa Krzaklewska, Marta Warat; Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2021/10.
 9. Urlop wychowawczy jako okres zatrudnienia (nie)sprzyjający pracownikowi rodzicowi : wnioski de lege lata i de lege ferenda; Justyna Czerniak- Swędzioł, Ewelina Kumor-Jezierska; Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 2021/3.
 10. Obowiązki pracodawcy związane z przejściem zakładu pracy; Ewelina Kumor-Jezierska; monografia; Wolters Kluwer 2020.
 11. Komentarz do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8.12.2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków; Ewelina Kumor-Jezierska; Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz; K.W. Baran red.; Wolters Kluwer 2020.
 12. Komentarz do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej; Ewelina Kumor-Jezierska; Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz; K.W. Baran red.; Wolters Kluwer 2020.
 13. Sankcja karna za niewypłacenie wynagrodzenia za pracę pracownikowi delegowanemu; Ewelina Kumor-Jezierska, Jakub GrygutisStudia z Prawa Pracy i Polityki Społecznej 2020/2.
 14. Dokumentacja pracownicza – nowe regulacje; Ewelina Kumor-JezierskaStudia z Prawa Pracy i Polityki Społecznej 2019/2.
 15. The parental rights of a prison service oficer – the father of child; Ewelina Kumor-Jezierska; Roczniki Nauk Prawnych,  English Online Version, 2018.
 16. Uprawnienia rodzicielskie funkcjonariusza Służby Więziennej – ojca dziecka; Ewelina Kumor-JezierskaRoczniki Nauk Prawnych 2018/4.
 17. Maternity leave of a prison service oficer; Ewelina Kumor-Jezierska; Roczniki Nauk Prawnych,  English Online Version,  2018.
 18. Urlop macierzyński funkcjonariuszki Służby Więzienne; Ewelina Kumor-Jezierska; Roczniki Nauk Prawnych 2018/1.
 19. The principle of the right to work; Ewelina Kumor-Jezierska; Principles of Polish Labor Law; K.W. Baran red.; C.H. Beck 2018.
 20. The principle of protection of dignity and other rights of an employee; Ewelina Kumor-Jezierska; Principles of Polish Labor Law; K.W. Baran red.; C.H. Beck 2018
 21. The principle of facilitation of professional development of employees; Ewelina Kumor-Jezierska;  Principles of Polish Labor Law; K.W. Baran red.; C.H. Beck 2018;
 22. Employee favourability principle; Ewelina Kumor-Jezierska; Principles of Polish Labor Law; K.W. Baran red.; C.H. Beck 2018.
 23. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika – analiza i postulatyde lege ferenda; Ewelina Kumor-JezierskaStudia z Prawa Pracy i Polityki Społecznej 2017/3.
 24. Komentarz do rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków; Ewelina Kumor-Jezierska; Akty wykonawcze prawa pracy; K.W. Baran red; Wolters Kluwer 2016.
 25. Komentarz do rozporządzenia z dnia 28 maja 1996 r. sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika; Ewelina Kumor-Jezierska; Akty wykonawcze prawa pracy; K.W. Baran red.; Wolters Kluwer 2016.
 26. Z problematyki prawa wykroczeń ochrony stosunku pracy przy przejściu zakładu pracy; Ewelina Kumor- JezierskaPraca i Zabezpieczenie Społeczne 2016/1.
 27. Wzory dokumentów wraz z komentarzem do ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r o Służbie Więziennej; Ewelina Kumor-Jezierska; Dokumenty w zatrudnieniu na podstawie pragmatyk służbowych. Wzory i komentarze; K.W. Baran red.; Wolters Kluwer 2015.
 28. Z problematyki karnej przekazania dokumentacji pracowniczej przy przejściu zakładu pracy; Ewelina Kumor-Jezierska; Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015/3.
 29. Pojęcie pracodawcy w razie przejścia zakładu pracy; Ewelina Kumor-JezierskaRoczniki Nauk Prawnych 2015/ 3.
 30. Naruszenie uprawnień Rady Pracowników w przypadku planowanego przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę; Ewelina Kumor-Jezierska; Roczniki Administracji i Prawa 2015.
 31. Odpowiedzialność karna pracodawcy za naruszenie obowiązku informacyjnego o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę; Ewelina Kumor-Jezierska;  Roczniki Administracji i Prawa 2014.
 32. Podróż służbowa zleceniobiorcy; Ewelina Kumor-Jezierska; Monitor Podatkowy 2013/4.
 33. Jak pracodawca powinien zabezpieczyć własne interesy, kierując pracownika na różne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych?; Ewelina Kumor-Jezierska; Rynek Podróży.