Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin dotyczący zasad przystąpienia, organizacji oraz przebiegu egzaminu z przedmiotu „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” przeprowadzanego w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ

 

R E G U L A M I N

 

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dotyczące:

 

 1. uzyskania zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” prowadzonych w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ dla Studentów studiów stacjonarnych; 
 2. przystąpienia, organizacji oraz przebiegu Egzaminu z przedmiotu „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” (zwanego w dalszej części Regulaminu „Egzamin”) dla Studentów studiów stacjonarnych.

 

 1. Zakres tematyki do Egzaminu, terminy Egzaminów, sylabusy, polecane i rekomendowane podręczniki oraz pomoce naukowe dla grupy wykładowej oraz poszczególnych grup ćwiczeniowych dostępne są na stronie internetowej Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ pod adresem www.kppips.wpia.uj.edu.pl
 2. Informacje na temat zasad uzyskania zaliczenia ćwiczeń oraz przystąpienia do Egzaminu, jego organizacji oraz przebiegu udzielane są również przez prowadzących wykład oraz ćwiczenia z przedmiotu „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych”.
 3. Udział w ćwiczeniach z przedmiotu „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” i przystąpienie do Egzaminu jest równoznaczne z zaznajomieniem się i zaakceptowaniem zasad niniejszego Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ II
Forma i przebieg Egzaminu

§2

 1. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej (tradycyjnej) podlegający kodowaniu (na zasadach określonych w §3 niniejszego Regulaminu) i/lub w formie elektronicznej (online) (na zasadach określonych w §4 niniejszego Regulaminu).
 2. Egzaminy dla Studentów stacjonarnych i niestacjonarnych przeprowadzane są odrębnie.
 3. Studenci studiów niestacjonarnych mają prawo przystępować do Egzaminów organizowanych dla Studentów studiów stacjonarnych.
 4. W każdym roku akademickim odbywa się jeden Egzamin przedterminowy dla Studentów studiów stacjonarnych oraz jeden Egzamin przedterminowy dla Studentów studiów niestacjonarnych. Zasady udziału w Egzaminie przedterminowym dla Studentów studiów stacjonarnych określone zostały w Rozdziale IV §9 niniejszego Regulaminu.

 

 

 

 

 

Egzamin w formie pisemnej (tradycyjnej)

§3

 1. Egzamin z przedmiotu „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” w formie pisemnej (tradycyjnej) składa się łącznie z czterech (4) pytań tj.:
 1. jednego pytania teoretycznego z indywidualnego prawa pracy lub/i procesowego prawa pracy;
 2. jednego kazusu lub pytania problemowego - z indywidualnego prawa pracy i/lub procesowego prawa pracy;
 3. jednego pytania ze zbiorowego prawa pracy;
 4. jednego pytania z ubezpieczeń społecznych.

 

 1. Egzamin w formie pisemnej (tradycyjnej) trwa 60 minut liczonych od momentu rozdania pytań wszystkim egzaminowanym. Przystąpienie do udzielania odpowiedzi na pytania egzaminacyjne jest dopuszczalne wyłącznie po oficjalnym ogłoszeniu rozpoczęcia liczenia czasu przez osoby odpowiedzialne za przebieg Egzaminu.
 2. W czasie Egzaminu w formie pisemnej (tradycyjnej) egzaminowany zobowiązany jest stosować się do wszelkich poleceń osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie Egzaminu.
 3. Przed wejściem na salę egzaminacyjną egzaminowany zobowiązany jest przedstawić dowód osobisty, legitymację studencką lub inny dowód potwierdzający tożsamość.
 4. Po odnotowaniu obecności na liście, egzaminowany zobowiązany jest zająć wskazane miejsce, zostawiając wcześniej w wyznaczonym miejscu plecak, torebkę, teczkę itp. oraz wszelkie pomoce naukowe.
 5. Odpowiedzi na pytania egzaminacyjne powinny być udzielane zwięźle, treściwie i czytelnie.
 6. W trakcie Egzaminu nie ma możliwości uzyskania drugiego arkusza egzaminacyjnego. Istnieje możliwość uzyskania dodatkowego papieru. Oceniane będą wyłącznie dodatkowe kartki papieru, na których widnieje pieczęć Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ.
 7. Bez zgody osoby odpowiedzialnej za przebieg Egzaminu nie można opuszczać sali przed zakończeniem czasu trwania Egzaminu.
 8. W czasie Egzaminu w formie pisemnej (tradycyjnej) zabronione jest w szczególności:
  1. korzystanie z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego służącego do komunikacji;
  2. zapisywanie na pracy egzaminacyjnej nazwiska lub innych danych jednoznacznie identyfikujących egzaminowanego. Jeżeli praca egzaminacyjna zostanie podpisana/oznaczona to nie będzie brana pod uwagę i dana osoba traci termin.
  3. rozpoczęcie udzielania odpowiedzi na pytania przed oficjalnym ogłoszeniem takiej możliwości /kontynuowanie pisania Egzaminu po upływie przewidzianego czasu;
  4. kontaktowanie się z innymi egzaminowanymi;
  5. zatrzymywanie arkuszy egzaminacyjnych, kopert z danymi osobowymi, lub też dodatkowych arkuszy papieru;
  6. korzystanie z aktów prawnych.
 9. Nieprzestrzeganie zasad określonych ust. 2 – 9 powyżej może skutkować odebraniem pracy i otrzymaniem oceny niedostatecznej z jednoczesną utratą terminu egzaminacyjnego.

Egzamin w formie elektronicznej (online)

§6

 1. Egzamin z przedmiotu „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” w formie elektronicznej (online) składa się z 26 pytań testowych, test wielokrotnego wyboru, z czego:
 1. 16 pytań z części teoretycznej, indywidualnego lub/i procesowego prawa pracy;
 2. 5 pytań ze zbiorowego prawa pracy;
 3. 5 pytań z ubezpieczeń społecznych.

 

 1. Egzamin w formie elektronicznej (online) trwa:
  1. 16 minut - dla Studentów, którzy zdają tylko indywidualne/procesowe prawo pracy i odpowiadają na 16 pytań;
  2. 21 minut – dla Studentów, którzy zdają indywidualne/procesowe prawo pracy oraz zbiorowe prawo pracy albo ubezpieczenia społeczne i odpowiadają na 21 pytań;
  3. 26 minut– dla Studentów, które zdają indywidualne/procesowe prawo pracy oraz zbiorowe prawo pracy oraz ubezpieczenia społeczne i odpowiadają na 26 pytań.
 2. W czasie Egzaminu w formie elektronicznej (online) zabronione jest w szczególności:
  1. korzystanie z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego służącego do komunikacji;
  2. kontaktowanie się z innymi egzaminowanymi i/lub osobami trzecimi;
  3. korzystanie z aktów prawnych.
 3. Student w trakcie Egzaminu w formie elektronicznej (online) jest zobowiązany posiadać kamerkę, która będzie włączona w trakcie całego Egzaminu.

ROZDZIAŁ III
Zasady uzyskania zaliczenia ćwiczeń

§7

 1. Do zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” wymagane jest:

 

 1. uzyskanie zaliczenia z ubezpieczeń społecznych poprzez przygotowanie prezentacji (z tematu i w terminie wskazanym przez osobę prowadzącą daną grupę ćwiczeniową) oraz uzyskanie zaliczenia z kazusu;
 2. zdanie kolokwium ze zbiorowego prawa pracy przeprowadzonego na zasadach i w terminie ustalonym przez osobę prowadzącą daną grupę ćwiczeniową;
 3. obecność studenta na ćwiczeniach z tym, że dopuszczalne są dwie (2) nieusprawiedliwione nieobecności studenta w danym roku akademickim;

 

 1. Zaliczenie ćwiczeń należy uzyskać przed rozpoczęciem sesji letniej w danym roku akademickim.
 2. Z zaliczenia ćwiczeń Student nie uzyskuje oceny.

Dodatkowe punkty bonusowe 

§8

 1. Student, który otrzymał zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” (na zasadach określonych w §7 Regulaminu) uzyskuje również dodatkowe punkty bonusowe z zakresu zbiorowego prawa pracy i/lub z zakresu ubezpieczeń społecznych tj. odpowiednio:
  1. 5 pkt za ocenę bardzo dobrą (5)
  2. 4,5 pkt za ocenę dobrą plus (4+)
  3. 4 pkt za ocenę dobrą (4)
  4. 3,5 pkt za ocenę dostateczną plus (3+)
  5. 3 pkt za ocenę dostateczną (3)

 

 1. O ilości uzyskanych przez Studenta dodatkowych punktów bonusowych z zakresu zbiorowego prawa pracy i/lub z zakresu ubezpieczeń społecznych decyduje wypadkowa: oceny(n) uzyskanych z kolokwium/ów oraz dodatkowych oceny(n) z kazusów, prezentacji, referatów oraz z innych aktywności Studenta przeprowadzonych na zasadach i w terminie ustalonym przez osobę prowadzącą daną grupę ćwiczeniową.

 

 1. Student, który uzyskał dodatkowe punkty bonusowe:

 

 1. pozostaje zwolniony z konieczności odpowiadania na Egzaminie przedterminowym z pytania/pytań z zakresu zbiorowego prawa pracy i z pytania/pytań z zakresu ubezpieczeń społecznych;

 

 1. pozostaje zwolniony z konieczności odpowiadania na Egzaminie z pytania/pytań z zakresu zbiorowego prawa pracy i/lub z pytania/pytań z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

 1. Student, który uzyskał dodatkowe punkty bonusowe przystępując do Egzaminu wpisuje na karcie egzaminacyjnej imię i nazwisko osoby, do której uczęszczał na ćwiczenia oraz odpowiednią ilość uzyskanych dodatkowych punktów bonusowych.
 2. Uzyskana przez Studenta odpowiednia ilość punktów bonusowych zostaje dodana do liczby punktów uzyskanych z Egzaminu.
 3. Dodatkowe punkty bonusowe obowiązują na każdym terminie Egzaminu.
 4. Jeżeli egzaminowany, pomimo posiadania dodatkowych punktów bonusowych, udzieli odpowiedzi na pytanie ze zbiorowego prawa pracy i/lub z ubezpieczeń społecznych wówczas uwzględniona zostanie wyłącznie punktacja za udzieloną odpowiedź na pytanie ze zbiorowego prawa pracy i/lub z ubezpieczeń społecznych, a nie punktacja za uzyskane dodatkowe punkty bonusowe.

 

 

 

 

 

Konkurs z Prawa Pracy

§9

Student, który uzyskał zaliczenie z ćwiczeń z przedmiotu „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” (na zasadach określonych w §7 Regulaminu) może przystąpić do Konkursu z Prawa Pracy.

ROZDZIAŁ IV

Egzamin przedterminowy

 

§10

 1. Egzamin przedterminowy odbywa się nie wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem sesji letniej.
 2. Student, który otrzymał zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” (na zasadach określonych w §7 Regulaminu) i uzyskał co najmniej 4 (cztery) dodatkowe punkty bonusowe lub więcej z zakresu zbiorowego prawa pracy i 4 (cztery) dodatkowe punkty bonusowe z zakresu ubezpieczeń społecznych ma możliwość przystąpienia do Egzaminu przedterminowego.
 3. Jeżeli Student z Egzaminu przedterminowego otrzyma ocenę niedostateczną to nie będzie ona wpisywana do systemu USOS.

ROZDZIAŁ V
Zasady oceniania Egzaminu

§11

 1. Pytania egzaminacyjne w ramach Egzaminu w formie pisemnej (tradycyjnej) są oceniane w następującej skali:
  1. za pytanie teoretyczne z indywidualnego prawa pracy lub/i procesowego prawa pracy od 0 pkt do 8 pkt;
  2. za kazus lub pytanie problemowe - z indywidualnego prawa pracy i/lub procesowego prawa pracy od 0 pkt do 8 pkt;
  3. za pytanie ze zbiorowego prawa pracy od 0 pkt do 5 pkt;
  4. za pytanie z ubezpieczeń społecznych od 0 pkt do 5 pkt.

 

 1. Pytania egzaminacyjne w ramach Egzaminu w formie elektronicznej (on line) są oceniane w następującej skali: od 0 pkt do 1 pkt za każde pytanie.

 

 1. Do liczby punktów, które Student otrzymał z Egzaminu dodaje się uzyskaną przez Studenta odpowiednią ilość dodatkowych punktów bonusowych. W przypadku, gdy uzyskana suma punktów jest połówkowa ocena z Egzaminu zostaje zaokrąglona w górę.

 

 1. Egzaminowany, który uzyskał:
  1. 24-26 pkt otrzymuje ocenę bardzo dobrą (5)
  2. 23-21 otrzymuje ocenę dobrą plus (4+)
  3. 20-18 pkt otrzymuje ocenę dobrą (4)
  4. 17-16 pkt otrzymuje ocenę dostateczną plus (3+)
  5. 15 pkt otrzymuje ocenę dostateczną (3)
  6. 14 pkt i mniej otrzymuje ocenę niedostateczną (2)

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§12

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2022 roku i obowiązuje przez rok akademicki 2022/2023