Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykaz aktów prawnych, Ubezpieczenia społeczne 2022-23

Prof. dr hab. Leszek Mitrus

Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ

Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych (rok akademicki 2022/2023)

Wykaz aktów prawnych

Zagadnienia ogólne

 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1009)

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 504)
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 105) – ogólna charakterystyka
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2139) – ogólna charakterystyka
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 926)
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (t. jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1340)
 • Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342)
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (t. jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1792) – ogólna charakterystyka
 • Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t. jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1626) – ogólna charakterystyka
 • Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1808)
 • Ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2022 r., poz. 1358)

Ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t. jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1732)
 • Kodeks pracy: art. 92; dział ósmy „Uprawienia pracowników związane z rodzicielstwem”, art. 1751 – 1891 (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320)

Ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1205).
 • Kodeks pracy: rozdział VII „Wypadki przy pracy i choroby zawodowe”, art. 234 – art. 2371 (t. jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510)

Ubezpieczenie społeczne rolników

 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t. jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 933)

Pomoc społeczna i zaopatrzenie społeczne

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268)
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (t. jedn. Dz. U z 2022, poz. 240)
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 615)
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1577)
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (t. jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1051)
 • Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (t. jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1006)

Zwalczanie bezrobocia

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 690)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1867)

Prawo Unii Europejskiej

 • Art. 48 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE z 2004 r., L 166, str. 1).

Materiały dydaktyczne

Podręcznik

 • G. Uścińska, Prawo zabezpieczenia społecznego, C. H. Beck, Warszawa 2021

Literatura uzupełniająca

 • K. W. Baran (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, 4. wydanie, Warszawa 2022
 • E. Bojanowska, M. Grewiński, M. Rymsza, G. Uścińska (red.), Stulecie polskiej polityki społecznej 1918 – 2018, Warszawa 2018
 • G. Firlit – Fesnak, J. Męcina (red.), Polityka społeczna, 2. wydanie, Warszawa 2018
 • I. Jędrasik – Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, 10. wydanie, Warszawa 2020
 • I. Jędrasik – Jankowska, Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zaopatrzenia społecznego. Komentarz do ustaw z orzecznictwem, Warszawa 2019
 • A. Kolek, O. Sobolewski, Polski system emerytalny. Prawne uwarunkowania trzech filarów, Warszawa 2021
 • M. Księżopolski, Wspólnie czy osobno? Rozważania o polityce społecznej, Warszawa 2013
 • L. Prorok, Polityka rodzinna w Polsce. Lata 1918-2020, Łódź 2021
 • K. Roszewska, Ryzyko niezdolności do pracy, Warszawa 2018
 • G. Uścińska, Prawo ubezpieczeń społecznych. Zasady, finansowanie, organizacja, Warszawa 2019
 • J. Wantoch – Rekowski, System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa. Studium prawnofinansowe, Warszawa 2014
 • A. Wypych – Żywicka (red.), System prawa ubezpieczeń społecznych. Tom I., Część Ogólna, Warszawa 2020