Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Wykaz aktów prawnych

z indywidualnego prawa pracy:

 1. Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.)
 2. Ustawa z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679)
 3. Ustawa z 09.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1608)
 4. Ustawa z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 z późn. zm.)
 5. Ustawa z 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2018 poz. 1316 z późn. zm.)
 6. Ustawa z 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. 2007 nr 89 poz. 589 z późn. zm.)
 7. Ustawa z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505 z późn. zm.)
 8. Ustawa z 21.11.008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)
 9. Ustawa z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)
 10. Ustawa z 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.)
 11. Ustawa z 05.06.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.)
 12. Ustawa z 25.09.1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz.U. 1981 nr 24 poz. 123 z późn. zm.)
 13. Ustawa z 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2072)
 14. Ustawa z 28.01.2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 66)
 15. Ustawa z 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 Nr 3 poz. 19 z późn. zm.)
 16. Ustawa z 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.)
 17. Ustawa z 27.04.2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205 z późn. zm.)
 18. Ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 2016 poz. 1947 z późn. zm.)
 19. Ustawa z 05.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. 2018 poz. 1629 z późn zm.)

ze zbiorowego prawa pracy:

 1. Ustawa z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234)
 2. Ustawa z 23.05.199 r. o organizacjach pracodawców. (Dz. U. Nr 55, poz. 235)
 3. Ustawa z 23.05.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236)
 4. Ustawa z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844)
 5. Ustawa z 07.04.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550)

z prawa ubezpieczeń społecznych:

 1. Ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 266 ze zm.)
 2. Ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 53)
 3. Ustawa z 28.08.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 105)
 4. Ustawa z 20.04.2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 686)
 5. Ustawa z 21.11.2008 r. o emeryturach kapitałowych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 926)
 6. Ustawa z 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1924)
 7. Ustawa z 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342)
 8. Ustawa z 20.04.2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1808)
 9. Ustawa z 18.02.1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 723)
 10. Ustawa z 09.01.2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2020 r., poz. 321)
 11. Ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 870)
 12. Ustawa z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1205).
 13. Ustawa z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 174)