Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykaz zagadnień z Prawa pracy

Część pierwsza. OGÓLNA

PRZEDMIOT PRAWA PRACY

§ 1. Specyfika norm prawa pracy

§ 2. Pozycja stron stosunków pracy jako przedmiot regulacji prawa pracy

1. Indywidualne stosunki pracy

1.1. Praca wykonywana dobrowolnie

1.2. Praca świadczona za odpłatnością

1.3. Praca wykonywana na ryzyko pracodawcy

1.4. Praca wykonywana pod kierownictwem pracodawcy

2. Zbiorowe stosunki pracy

3. Systematyka prawa pracy

FUNKCJE PRAWA PRACY

§ 1. Ochronna funkcja prawa pracy

1. Minimalne standardy uprawnień pracowniczych

2. Maksymalne standardy obowiązków pracowników 

3. Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy

4. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy

5. Zadanie ochronnych przepisów prawa pracy

 § 2.Organizatorska funkcja prawa pracy

ZASADY PRAWA PRACY

§ 1. Podstawowe zasady prawa pracy

1. Wprowadzenie

2. Konstytucyjne zasady prawa pracy

3. Podstawowe zasady prawa pracy w kodeksie pracy

3.1. Prawo do pracy i wolności pracy

3.2 Swoboda nawiązywania stosunku pracy i ustalania jego treści

3.2. Ochrona godności, równouprawnienie pracowników, zakaz dyskryminacji, równe traktowanie kobiet i mężczyzn

3.3. Godziwe wynagrodzenie za pracę

3.4. Prawo do wypoczynku

3.5. Bezpieczne i higieniczne warunki pracy

3.6. Zaspokajanie potrzeb bytowych, socjalnych i kulturalnych pracowników

3.7. Ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników

3.8. Uprzywilejowanie pracownika

3.9. Związkowa reprezentacja, obrona praw i interesów pracowników i pracodawców

3.10.Udział pracownika w zarządzaniu zakładami pracy

§ 2. Zasady indywidualnego prawa pracy

1. Zasada osobistego wykonywania pracy

2. Zasada podporządkowania pracownika pracodawcy

3. Zasada odpłatności pracy

4. Zasada ochrony wynagrodzenia za pracę 

5. Zasada ryzyka pracodawcy

6. Zasada ochrony trwałości stosunku pracy

7. Zasada ograniczonej odpowiedzialności materialnej pracownika

§ 3. Zasada zbiorowego prawa pracy

1. Zasada wolności zrzeszania się pracowników i pracodawców 

1.1. Prawo pracowników do zrzeszania się w związkach zawodowych

1.2. Prawo pracodawców do zrzeszania się w organizacjach pracodawców 

2. Zasada autonomii związków zawodowych i organizacji pracodawców

2.1. Autonomia związków zawodowych

2.2. Autonomia organizacji pracodawców 

3. Zasada dialogu społecznego

3.1. Związkowa reprezentacja pracowników 

3.2. Porozumienia normatywne

4. Zasada równości stron zbiorowych stosunków pracy

5. Zasada pokoju społecznego

ŹRÓDŁA PRAWA PRACY

§ 1. Krajowe źródła prawa pracy

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

2. Kodeks pracy

3. Układy zbiorowe pracy

4. Porozumienia normatywne

5. Regulaminy zakładowe

5.1. Regulaminy pracy

5.2. Regulaminy wynagradzania, nagród i premiowania

5.3. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

5.4. Regulaminy określające zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem zwolnienia z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy

6. Statuty

7. Umowy spółek kapitałowych

8. Inne akty

§ 2. Międzynarodowe źródła prawa pracy

1. Akty prawne wydane w ramach Unii Europejskiej i ich moc oddziaływania

2. Prawo pracy Rady Europy

3. Konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy

4. Europejskie prawo pracy

§ 3. Hierarchia źródeł prawa pracy

 

Część druga. INDYWIDUALNE PRAWO PRACY

STRONY STOSUNKU PRACY

§ 1. Pracownik

§ 2. Pracodawca

1. Pracodawca jako jednostka organizacyjna

2. Reprezentacja prawna pracodawcy będącego jednostką organizacyjną 

3. Pracodawca–osoba fizyczna

4. Reprezentacja pracodawcy–osoby fizycznej

§ 3. Zmiany stron stosunku pracy

1. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę 

2. Nabycie zakładu pracy w drodze dziedziczenia

NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY

§ 1. Umowa o pracę

1. Rodzaje umów o pracę

2. Składniki umowy o pracę

3. Zawieranie umów o pracę

§ 2.Powołanie

§ 3.Wybór

§ 4.Mianowanie

§ 5.Spółdzielcza umowa o pracę

ZMIANA TREŚCI STOSUNKU PRACY

§ 1. Wypowiedzenie zmieniające

1. Konstrukcja prawna wypowiedzenia zmieniającego

2. Przyczyna wypowiedzenia zmieniającego

3. Forma wypowiedzenia zmieniającego

4. Kontrola zgodności z prawem wypowiedzenia zmieniającego

5. Roszczenia pracownika w razie naruszenia przez pracodawcę przepisów o wypowiedzeniu zmieniającym

§ 2.Polecenie pracodawcy

ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY

§ 1. Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę 

1. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

2. Rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem przez pracodawcę 

2.1. Konstrukcja prawna wypowiedzenia umowy o pracę

2.2. Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

2.3.Forma wypowiedzenia umowy o pracę

2.4. Kontrola zgodności z prawem wypowiedzenia umowy o pracę 

3. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy

3.1. Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę pracownikom w wieku przedemerytalnym

3.2. Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę w czasie urlopu oraz w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy

3.3. Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego

3.4. Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę w okresie urlopu wychowawczego

3.5. Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę w okresie między powołaniem pracownika do czynnej służby wojskowej a zakończeniem tej służby

3.6. Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę z członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej

3.7. Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę z pracownikami pełniącymi funkcje przedstawicielskie w zakładzie pracy

3.8. Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi będącemu posłem, senatorem lub radnym

3.9. Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę pracownikom pełniącym funkcje wyboru w organach samorządu zawodowego

3.10. Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi–radcy prawnemu bez uzyskania uprzedniej opinii właściwej okręgowej rady radców prawnych

3.11. Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi–inwalidzie wojennemu, kombatantowi lub osobie represjonowanej

3.12. Wyłączenia szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy

4. Zwolnienia grupowe

4.1. Definicja zwolnień grupowych

4.2. Przyczyny zwolnień grupowych

4.3. Tryb zwolnień grupowych

4.4. Odprawy wypłacane pracownikom objętym zwolnieniami grupowymi

4.5. Ograniczenia i włączenia szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy przypadku zwolnień grupowych

4.6. Prawo pracownika zwolnionego z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy do ponownego zatrudnienia

4.7. Stosowanie przepisów Kodeksu pracy do zwolnień grupowych

5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę 

5.1. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z przyczyn zawinionych przez pracownika

5.1.1. Konstrukcja prawna

5.1.2. Katalog przyczyn, które uzasadniają rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

5.1.3. Forma tryb rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przyczyn zawinionych przez pracownika

5.1.4. Kontrola zgodności z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez pracownika

5.2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę z przyczyn niezawinionych przez pracownika

6. Roszczenia pracownika przysługujące w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę

6.1. Roszczenie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne

6.2. Roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednio zajmowane stanowisko i wynagrodzenie

6.3. Roszczenie o odszkodowanie

6.4. Roszczenie o ustalenie istnienia stosunku pracy, umożliwienie świadczenia pracy (dopuszczenie do pracy) i zapłatę wynagrodzenia

§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

1. Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

§ 3.Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na innej podstawie niż umowa o pracę

1. Rozwiązanie spółdzielczej umowy o pracę

1.1.Wypowiedzenie spółdzielczej umowy o pracę

1.2. Wykluczenie członka ze spółdzielni

1.3.Wykreślenie z rejestru członków spółdzielni

2. Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania

2.1. Wypowiedzenie stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania przez pracodawcę

2.2. Wypowiedzenie stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania przez pracownika

2.3. Rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania

3. Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie powołania

3.1. Odwołanie pracownika ze stanowiska z konsekwencją wypowiedzenia stosunku pracy

3.2. Odwołanie pracownika ze stanowiska z konsekwencją rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia

§ 4. Ustanie stosunku pracy

1. Ustanie stosunku pracy z powodu wygaśnięcia mandatu pracownika zatrudnionego na podstawie wyboru

2. Ustanie stosunku pracy z powodu śmierci pracownika lub pracodawcy będącego osobą fizyczną

3. Ustanie stosunku pracy z powodu nieobecności w pracy tymczasowo aresztowanego pracownika

4. Ustanie stosunku pracy z powodu porzucenia pracy przez pracownika

TREŚĆ STOSUNKU PRACY

§ 1. Obowiązek pracodawcy zaznajamiania pracowników z zakresem obowiązków, sposobem wykonywania pracy oraz podstawowymi uprawnieniami z tytułu zatrudnienia

1. Sposób zaznajamiania pracowników z obowiązkami

2. Zakres czynności pracownika

3. Polecenia pracodawcy

4. Przyjęcie zakresu czynności przez pracownika

5. Obowiązek pracodawcy informowania pracownika o przysługujących mu uprawnieniach

6. Następstwa prawne niedopełnienia przez pracodawcę obowiązku zaznajomienia pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy oraz uprawnieniami pracowniczymi i socjalnymi

§ 2. Obowiązek pracodawcy wypłacania wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń majątkowych

1. Ustalanie wynagrodzenia

2. Regulaminy wynagradzania

3. Kształtowanie środków i limitów na wynagrodzenia w sferze budżetowej

4. Systemy wynagrodzenia

5. Premie

6. Nagrody

7. Gratyfikacja jubileuszowa

8. Dodatki do wynagrodzenia

9. Diety

10. Wynagrodzenie gwarancyjne

11. Przestój 

12. Kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia — normy pracy

13. Ustalanie norm pracy

14. Konsekwencje prawne wadliwego wykonywania pracy

15. Ochrona wynagrodzenia za pracę 

16. Zakaz zrzeczenia się wynagrodzenia za pracę 

17. Terminy wypłaty wynagrodzenia

18. Obowiązek pracodawcy udostępnienia pracownikowi dokumentów, na podstawie których obliczone zostało wynagrodzenie

19. Zasady wypłacania wynagrodzenia

20. Potrącenia z wynagrodzenia

21. Świadczenia majątkowe przysługujące w okresie czasowej niezdolności pracownika do pracy

22. Odprawa rentowa lub emerytalna

23. Odprawa pośmiertna

24. Ochrona roszczeń majątkowych pracowników w razie niewypłacalności pracodawcy

24.1. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

24.2. Dochody Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

24.3. Niewypłacalność pracodawcy

24.4. Świadczenia majątkowe pracownika objęte ochroną

24.5. Warunki zaspokajania świadczeń majątkowych pracowników 

24.6. Granice wysokości zaspokajania świadczeń majątkowych pracowników 

24.7. Postępowanie w sprawach o zaspokojenie świadczeń majątkowych pracowników

§ 3. Obowiązek udzielania urlopów i zwolnień od pracy

1. Urlopy wypoczynkowe

1.1. Prawo do urlopu wypoczynkowego

1.2. Wymagalność roszczenia o udzielenie urlopu wypoczynkowego

1.3. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego

1.4. Wymiar urlopu wypoczynkowego

1.5. Sposób obliczania urlopu wypoczynkowego

1.6. Ustanie stosunku pracy a długość urlopu wypoczynkowego

1.7. Powrót do pracy a długość urlopu wypoczynkowego

1.8. Sposób wyliczenia długości urlopu wypoczynkowego

1.9. Urlop uzupełniający

1.10. Urlopy wypoczynkowe pracowników sezonowych

1.11. Podział urlopu wypoczynkowego

1.12. Plan urlopów wypoczynkowych

1.13. Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę 

1.14. Przesunięcie urlopu wypoczynkowego

1.15. Przyczyny przesunięcia urlopu wypoczynkowego

1.16. Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego

1.17. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

1.18. Obliczenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

1.19. Wynagrodzenie w czasie urlopu wypoczynkowego

1.20. Urlop na żądanie pracownika

2. Urlopy bezpłatne

2.1. Zasady udzielania urlopów bezpłatnych

2.2. Następstwa udzielenia urlopu wypoczynkowego

2.3. Urlop bezpłatny na okres pracy u innego pracodawcy

3. Urlopy wychowawcze

3.1. Prawo do urlopu wychowawczego

3.2. Okres urlopu wychowawczego

3.3. Zasady udzielania urlopu wychowawczego

3.4. Zasiłek wychowawczy

3.5. Utrata prawa do zasiłku wychowawczego

3.6. Zasiłek wychowawczy dla innych zatrudnionych

3.7. Ochrona trwałości stosunku pracy w okresie urlopy wychowawczego

3.8. Świadczenia pracownicze i socjalne w okresie urlopu wychowawczego

3.9. Prawo podjęcia dodatkowego zatrudnienia w czasie urlopu wychowawczego

3.10. Zaprzestanie korzystania z urlopu wychowawczego

3.11. Zasady udzielania urlopów wychowawczych nauczycielom i nauczycielom akademickim

4. Zwolnienia od pracy

§ 4.Obowiązek przestrzegania przepisów o czasie pracy

1. Pojęcie czasu pracy

2. Zadaniowo-wynikowa organizacja pracy

3. Przerywany czas pracy

4. Praca w ruchu ciągłym

5. Czterobrygadowa organizacja pracy

6. Zakres stosowania przepisów o czasie pracy

7. Czas pracy w warunkach uciążliwych i szkodliwych

8. Skrócone normy czasu pracy

9. Przerwy w pracy

10. Praca w godzinach nadliczbowych

11. Obowiązek wykonania pracy w godzinach nadliczbowych

12. Zakazy i ograniczenia pracy w godzinach nadliczbowych

13. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

14. Praca w nocy

15. Praca w dniach ustawowo wolnych od pracy

16. Przepisy szczególne o czasie pracy

17. Dyżury

§ 5.Obowiązek stosowania się do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

1. Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

1.1. Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy

1.2. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy

1.3. Maszyny i inne urządzenia techniczne

1.4. Stosowanie materiałów i procesów technologicznych

1.5. Obowiązek zapobiegania niebezpieczeństwom

1.6. Profilaktyczna ochrona zdrowia

1.7. Przeciwdziałanie chorobom zawodowym

1.8. Wstępne i okresowe badania lekarskie

1.9. Posiłki i napoje regeneracyjne

1.10. Urządzenia higieniczno-sanitarne

1.11. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze

1.12. Porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie środków ochrony indywidualnej

1.13. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

1.14. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

2. Szczególna ochrona zdrowia i życia pracowników młodocianych i kobiet

§ 6.Obowiązek wydania świadectwa pracy

1. Powstanie obowiązku wydania świadectwa pracy

2. Spełnienie obowiązku wydania świadectwa pracy

3. Obowiązek wydania odpisu świadectwa pracy

4. Przejęcie zakładu pracy przez nowego pracodawcę a obowiązek wydania świadectwa pracy

5. Treść świadectwa pracy

6. Prostowanie świadectwa pracy

7. Obowiązek uzupełnienia świadectwa pracy

8. Obowiązek zniszczenia świadectwa pracy

9. Obowiązek wydania nowego świadectwa pracy

10. Wpływ ugody zawartej przez strony stosunku pracy na obowiązki pracodawcy dotyczące świadectwa pracy

11. Zwrot świadectwa pracy

12. Odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy

13. Odszkodowanie za niewydanie dokumentów złożonych pracodawcy przez pracownika

§ 7. Inne obowiązki pracodawcy wobec pracownika

1. Obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych pracowników 

2. Obowiązek wypłaty świadczenia urlopowego

3. Kontrola wypełniania obowiązków przez pracodawcę 

4. Obowiązek prowadzenia dokumentacji w sprawach pracowniczych

5. Obowiązek prowadzenia dokumentacji dotyczącej chorób zawodowych, wypadków przy pracy, ewidencji czasu pracy, wynagrodzenia, środków ochrony indywidualnej

§ 8. Obowiązki pracownika

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON STOSUNKU PRACY ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY

§ 1. Odpowiedzialność pracodawcy

1. Odpowiedzialność karno-administracyjna

1.1. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

1.2. Wykroczenia przeciwko prawu pracownika do pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach

1.3. Postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika

1.4. Odpowiedzialność karna

§ 2.Odpowiedzialność pracownika

1. Odpowiedzialność porządkowa

1.1. Kary porządkowe

1.2. Tryb nakładania kar porządkowych

1.3. Obowiązek zawiadomienia pracownika o wymierzonej karze porządkowej

1.4. Tryb zgłaszania sprzeciwu od kary porządkowej

1.5. Kara pieniężna

1.6. Zatarcie kary porządkowej

1.7. Konsekwencje ukarania pracownika karą porządkową 

2. Odpowiedzialność dyscyplinarna

3. Odpowiedzialność majątkowa

3.1. Zasady odpowiedzialności materialnej

3.1.1. Szkoda

3.1.2. Wina

3.1.3. Związek przyczynowy

3.2. Wyłączenie odpowiedzialności majątkowej

3.3.Solidarna odpowiedzialność majątkowa

3.4. Kryteria ustalania wysokości odszkodowania

3.5. Wyłączenie ograniczonej odpowiedzialności majątkowej

3.6. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej

3.7. Odpowiedzialność regresowa

3.8. Miarkowanie odszkodowania w drodze ugody

3.9. Konsekwencje niewykonania ugody

3.10. Odpowiedzialność majątkowa za szkodę wyrządzoną umyślnie

3.11. Odpowiedzialność majątkowa za powierzone mienie

3.12. Warunki odpowiedzialności majątkowej za powierzone mienie

3.13. Systemy odpowiedzialności majątkowej za powierzone mienie

3.14. Wartości powierzone pracownikowi

3.15. Ekskulpacja pracownika od odpowiedzialności majątkowej za powierzone mienie

3.16. Zabezpieczenie pokrycia ewentualnej szkody

3.17. Forma umowy o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

3.18. Zawarcie umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

3.19. Powierzenie mienia

3.20. Odstąpienie od umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej

3.21. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji

3.22. Wyjątki od zasady pełnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

3.23. Obniżenie odszkodowania

ROZPATRYWANIE SPORÓW O ROSZCZENIA ZE STOSUNKU PRACY

§ 1. Postępowanie pojednawcze

§ 2.Sądy pracy

§ 3.Przedawnienie roszczeń

 

Część trzecia. ZBIOROWE PRAWO PRACY

ZWIĄZKI ZAWODOWE

§ 1. Pojęcie organizacji związkowej

§ 2.Prawo koalicji

§ 3.Swoboda tworzenia związków zawodowych i zrzeszania się w organizacjach związkowych

§ 4.Zakładanie związku zawodowego

§ 5. Statut związku zawodowego

§ 6. Rejestracja związku zawodowego

§ 7. Inne kompetencje sądu rejestrowego

§ 8. Wykreślenie związku zawodowego z rejestru

§ 9. Autonomia związków zawodowych

§ 10. Samorządność związków zawodowych

§ 11. Reprezentatywność związków zawodowych

§ 12. Uprawnienia związków zawodowych

§ 13. Prawne, organizacyjne i majątkowe uwarunkowania wypełniania przez związki zawodowe ustawowych zadań i statutowych celów

ORGANIZACJE PRACODAWCÓW 

§ 1. Swoboda pracodawców zrzeszania się w związkach pracodawców

§ 2.Tworzenie związków pracodawców

§ 3.Statut związku pracodawców

§ 4.Rejestracja związku pracodawców

§ 5.Autonomia związku pracodawców

§ 6.Reprezentatywność związków pracodawców

§ 7.Uprawnienia związków pracodawców

§ 8.Uwarunkowania wypełniania przez związki pracodawców ustawowych zadań i statutowych celów

 UKŁADY ZBIOROWE PRACY

§ 1. Przepisy ogólne

1. Sposób zawarcia układu zbiorowego pracy

2. Sposób prowadzenia rokowań nad układem zbiorowym pracy

3. Obowiązek pracodawcy przekazania związkowi zawodowemu informacji o sytuacji ekonomicznej zakładu pracy

4. Pisemna forma układu zbiorowego pracy oraz okres i zakres jego obowiązywania

5. Interpretacja postanowień układu zbiorowego pracy

6. Sposoby rozwiązania układu zbiorowego pracy

7. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę a moc obowiązująca układu zbiorowego pracy

8. Zmiany w układzie zbiorowym pracy

9. Porozumienie o stosowaniu układu zbiorowego pracy

10. Procedura rejestrowania układów zbiorowych pracy

11. Obowiązki pracodawcy związane z wejściem w życie układu zbiorowego pracy

12. Układ zbiorowy pracy a umowa o pracę

§ 2.Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy

1. Strony ponadzakładowego układu zbiorowego pracy

2. Prawo wystąpienia z inicjatywą zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy

3. Rokowania w sprawie zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy

4. Reprezentatywna organizacja związkowa

5. Rozszerzenie stosowania ponadzakładowego układu zbiorowego pracy

6. Przekształcenie organizacji związkowej a ponadzakładowy układ zbiorowy pracy

§ 3. Zakładowy układ zbiorowy pracy

1. Strony zakładowego układu zbiorowego pracy

2. Inicjatywa zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy

3. Sposób prowadzenia rokowań nad zakładowym układem zbiorowym pracy

4. Reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa

5. Hierarchia układów zbiorowych pracy

6. Zawieszenie stosowania zakładowego układu zbiorowego pracy

7. Wielość pracodawców a zakładowy układ zbiorowy pracy

8. Połączenie organizacji związkowych a zakładowy układ zbiorowy pracy

9. Uprawnienia międzyzakładowej organizacji związkowej do zawierania zakładowych układów zbiorowych pracy

SPORY ZBIOROWE

§ 1. Przedmiot sporu zbiorowego

§ 2. Strony sporu zbiorowego

§ 3. Wszczęcie sporu zbiorowego

1. Zgłoszenie sporu zbiorowego

2. Wyłączenie prawa prowadzenia sporu zbiorowego

§ 4. Rozwiązywanie sporu zbiorowego

1. Pokojowe metody rozwiązywania sporów zbiorowych

1.1. Rokowania

1.2. Mediacja

1.3. Arbitraż społeczny

2. Metody rozwiązywania sporów zbiorowych przy użyciu presji

2.1. Strajk

2.2. Akcje protestacyjne

2.3. Lokaut

 

Część czwarta. PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

§ 1. Wprowadzenie do prawa zabezpieczeń społecznych

§ 2. Podleganie ubezpieczeniom społecznym

§ 3. Finansowanie ubezpieczeń społecznych

§ 2. System ubezpieczeń społecznych

§ 3.Ubezpieczenie emerytalne i rentowe

1. Kształt ubezpieczenia emerytalnego od dnia 1.01.1999 r.

2. Pojęcie (treść) ryzyka dożycia (osiągnięcia) wieku emerytalnego

3. Emerytury dla ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1.01.1949 r. (ze starego systemu emerytalnego) i górników

4. Emerytury dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31.12.1948 r. (z nowego systemu emerytalnego)

5. Dodatkowe formy przezorności na starość

§ 4. Ubezpieczenia chorobowe

1. Niezdolność do pracy

2. Renta z tytułu niezdolności do pracy

3. Renta rodzinna

4. Zasiłek pogrzebowy

5. Dodatki do emerytur i rent

6. Świadczenia przyznawane w szczególnym trybie

§ 5. Ubezpieczenie i zaopatrzenie wypadkowe

1. Wypadek przy pracy

2. Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy

3. Tryb ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

4. Choroby zawodowe

5. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

6. Utrata prawa do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy

7. Zbieg prawa do świadczeń wypadkowych z innymi świadczeniami

8. Wypadek w szczególnych okolicznościach

9. Świadczenia z tytułu wypadków w szczególnych okolicznościach

§ 6. Realizacja prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych

1. Powstanie, ustanie i wygaśnięcie prawa do świadczeń

2. Świadczenia najniższe (minimalne)

3. Waloryzacja świadczeń

4. Zawieszalność prawa do świadczeń

5. Zbieg prawa do świadczeń

6. Wypłata świadczeń

7. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

8. Przedawnienie prawa do świadczeń

§ 7. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

1. Przedsądowe postępowanie decyzyjne

2. Sądowe postępowanie odwoławcze

 

Część piąta. PROCESOWE PRAWO PRACY

§ 1. Naczelne zasady procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy

1. Charakterystyka zasad postępowania

2. Zasada prawdy obiektywnej w sprawach z zakresu prawa pracy

2. Zasada szczególnej ochrony interesów pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy

3. Zasada szybkości postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy

4. Zasada ugodowego likwidowania spraw z zakresu prawa pracy

§ 2. Organizacja ochrony prawnej w stosunkach pracy

1. Modele organizacji ochrony prawnej w stosunkach pracy

2. Pozasądowe organy ochrony prawnej

3. Sądownictwo pracy

4. Organizacja sądownictwa pracy

5. Kompetencje sądów pracy

6. Sprawy o roszczenia ze stosunku pracy

7. Sprawy o roszczenia związane ze stosunkiem pracy

8. Sprawy o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy

9. Sprawy o odszkodowania dochodzone od pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

10. Sprawy o ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego lub prawa ze stosunków prawa pracy

§ 3 Inspekcja pracy

1. Państwowa Inspekcja Pracy

2. Społeczna inspekcja pracy

3. Inne organy nadzoru i kontroli nad warunkami pracy

§ 4 Przedawnienie roszczeń i terminy zawite

1. Przedawnienie roszczeń

2. Terminy zawite